Program Edukacja

„Żeglarska holistyczna platforma edukacyjna”
ProCoach Sailing

PL

Projekt „Żeglarska holistyczna platforma edukacyjna” jest realizowany w ramach Programu Edukacja, który korzysta z dofinansowania o wartości ok. 20 mln € otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Operatorem Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Projekt realizuje 3 obszary priorytetowe:

 •  Wzmacnia potencjał ludzki w Polsce poprzez stworzenie systemu wszechstronnej, holistycznej edukacji trenerów żeglarstwa regatowego oraz zawodników
 • Rozwija kulturę jakości w sektorze edukacji podnosząc jakość szkoleń dla kadry trenerskiej w żeglarstwie regatowym, kreuje kulturę ustawicznego kształcenia trenerów oraz zawodników opartą na wielu dyscyplinach i płaszczyznach oraz przygotowanej do różnych poziomów zaawansowania
 • Rozwija edukację dotyczaca dobrostanu dzieci podnoszac kompetencje edukacyjne i psychologiczne trenerów żeglarstwa regatowego i tworząc programy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży. 

 

Rezultaty i odbiorcy projektu:

 1. Holistyczny program szkoleniowy dla trenerów – wszechstronny program dbający o wiedze techniczna, teoretyczna i praktyczna dla trenerów wychodzący poza tematykę technicznego pływania. (2 poziomy zaawansowania)
 2. Holistyczny program szkoleniowy dla zawodników – program uzupełniający dla zawodników, materiały mają być wsparciem w pracy trenera i stanowić narzędzia samorozwoju zawodnika. Podzielony na 2 kategorie wiekowe.
 3. Multimedialna platforma edukacyjna ProCoach Sailing – łatwa w obsłudze i ciekawie zaprojektowana platforma ze stroną www, na której będa znajdowały sie˛ programy szkoleniowe i dodatkowe materiały. Odbiorcami projektu są trenerzy żeglarstwa regatowego, kluby i organizacje żeglarskie, zawodnicy – dzieci i młodzież

 

ProCoach Sailing

Po przeprowadzeniu badań wśród trenerów żeglarstwa zauważyliśmy zapotrzebowanie na materiały dotyczące nie tylko techniki żeglarstwa, ale również psychologii, pedagogiki czy diety sportowca. To jedynie potwierdziło, że wszechstronny program szkoleniowy jest potrzebny. Chcemy, aby wiedza trenerska była wszechstronna, dlatego platforma ProCoach Sailing zawiera tematy z zakresu różnych dziedzin przydatnych podczas treningu żeglarskiego.

Cały program szkoleniowy jest podzielony na 2 poziomy: podstawowy i zaawansowany i zawiera kursy z tematyki:

 • Pedagogika
 • Dieta
 • Technika
 • Motoryka
 • Odporność psychiczna
 • Przepisy regatowe

Holistyczne programy szkoleniowe pomogą zarówno trenerom jak i zawodnikom w łatwym dostępie do najnowszych trendów i wiedzy, narzędzi do radzenia sobie ze stresem i emocjami, i w dbałości o dobrostan psychiczny co jest teraz szczególnie cenne. 

Więcej informacji na temat Programu Edukacja: https://education.org.pl/

Strona projektu: procoachsailing.pl

Facebook

 

EN

The 'Sailing Holistic Education Platform’ project is being implemented within the framework of the Education Programme, which is benefiting from funding of approximately €20 million received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the European Economic Area (EEA) Funding Mechanism. The operator of the Education Programme is the Foundation for the Development of the Education System (FRSE).

The project implements 3 priority areas:

 1.  Strengthens the human potential in Poland by creating a system of comprehensive, holistic education for regatta sailing coaches and competitors
 2. Develops a culture of quality in the education sector by improving the quality of training for coaches in regatta sailing, creates a culture of continuous education for coaches and athletes based on multiple disciplines and levels and prepared for different levels of proficiency
 3. Develops child wellbeing education by improving the educational and psychological competence of regatta sailing coaches and creating training programmes for children and young people. 

 

Project outcomes and audiences:

 1. Holistic training programme for coaches – a comprehensive programme taking care of technical, theoretical and practical knowledge for coaches going beyond the subject of technical swimming. (2 levels)
 2. Holistic training programme for athletes – a complementary programme for athletes, the materials are intended to support the work of the coach and provide tools for the athlete’s self-development. Divided into 2 age categories.
 3. ProCoach Sailing multimedia learning platform – an easy-to-use and interestingly designed platform with a website, which will include training programmes and additional materials. The target audience of the project are racing coaches, clubs and sailing organizations, children and youth sailors, and sailing associations.

 

ProCoach Sailing

After surveying sailing coaches, we noticed a demand for materials not only on sailing technique, but also on psychology, pedagogy or the athlete’s diet. This only confirmed that a comprehensive training programme is needed. We want the coaching knowledge to be comprehensive, which is why the ProCoach Sailing platform includes topics on a variety of areas useful for sailing training.

The entire training programme is divided into 2 levels: basic and advanced and includes courses in the topics:

 • Pedagogy
 • Diet
 • Sailing technique
 • Motility
 • Mental toughness
 • Racing regulations

Holistic training programmes will help coaches and athletes alike to easily access the latest trends and knowledge, tools to manage stress and emotions, and take care of mental wellbeing which is particularly valuable now.

For more information on the Education Programme: https://education.org.pl/

Project website:procoachsailing.pl

Facebook