EduSport

 

 

 

 


EduSport: Edukacja przez sport dla osób pracujących z młodzieżą.

EduSport: Education through sport for youth workers.
(English version below)

PL

Lider projektu Youth for Exchange and Understanding z Belgii, jest uważane za pioniera edukacji pozaformalnej w Europie. YEU chce bardziej skoncentrować się na uprawianiu sportu przez młodych ludzi, a także na promowaniu zdrowego stylu życia. Dzieje się tak, ponieważ rozumie, że sport wywiera znaczący wpływ na życie młodych Europejczyków i dzięki niemu mogą lepiej osiągać swoje cele, zapewniając młodym ludziom edukację włączającą i zwiększając ich poczucie tożsamości europejskiej.

Sport jest uważany za bardzo potężne narzędzie, szczególnie dla młodych ludzi, do nauki, rozwoju osobistego i zawodowego.

Projekt zakłada badania w organizacjach partnerskich, czy i w jaki sposób wykorzystują sport w swojej codziennej pracy. Wyniki badań wraz z podsumowaniem, praktykami dotyczącymi edukacji poprzez sport zostaną opublikowane w końcowym podręczniku edukacji opartej na sporcie. Zawarte zostaną informacje co to jest Edukacja poprzez Sport (Education Through Sport) czym się różni od innych edukacji sportowych oraz konkretne ćwiczenia do wykorzystania na zajęciach przez organizacje młodzieżowe.

Odwiedź grupę na Facebook’u: https://www.facebook.com/groups/edusportproject

 

EN

EduSport: Education through sport for youth workers

Youth for Exchange and Understanding project leader from Belgium, is considered a pioneer of non-formal education in Europe. YEU wants to focus more on the practice of sport by young people and also on the promotion of healthy lifestyles. This is because it understands that sport has a significant impact on the lives of young Europeans and through sport they can better achieve their goals, providing inclusive education for young people and increasing their sense of European identity.

Sport is considered a very powerful tool, especially for young people, for learning, personal and professional development.

The project involves research in partner organisations on whether and how they use sport in their daily work. The results of the research together with a summary, practices on education through sport will be published in a final manual on sport-based education. Information will be included on what Education Through Sport is, how it differs from other sports education, and specific exercises for use in the classroom by youth organisations.

Visit the group on Facebook: https://www.facebook.com/groups/