Statut

Statut

Klub Żeglarski HORN

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Klub Żeglarski Horn Kraków zwany dalej Klubem jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.), Ustawy o Sporcie oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Klub zostaje powołany na czas nieokreślony, a jego siedzibą jest miasto Kraków.

§ 3

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 4

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, a decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.

§ 6

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II - Cele i środki działania

§ 7

Celem Klubu jest:

1. wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych w tym osób niepełnosprawnych,
2. wychowanie dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej przez sport i kulturę fizyczną,
3. wypoczynek dzieci i młodzieży,
4. przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport,
5. promocja i organizacja wolontariatu,
6. edukacja ekologiczna,działalność wydawnicza promująca sport, kulturę fizyczną, tematykę związaną z ekologią i zrównoważonym rozwojem.

§ 8

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk do których odnoszą się cele Klubu.

§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie zawodów i imprez sportowych,
2. organizowanie i udział we współzawodnictwie sportowym rangi krajowej i międzynarodowej,
3. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Klubu,
4.współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem sportu i społeczeństwa obywatelskiego,
5. organizowanie zajęć szkoleniowych w różnych sportach dla wszystkich grup wiekowych,
6.organizowanie i gromadzenie pamiątek sportowych oraz ich prezentowanie na wystawach,
7.organizowanie regat, imprez sportowych, wycieczek, zlotów oraz innych form wypoczynku i rekreacji z udziałem zajęć sportowych,
8. organizowanie wolontariatu,
9. sprawowanie opieki wychowawczej szkoleniowej nad członkami Klubu,
10. prowadzenie działalności integrującej z osobami niepełnosprawnymi,
11. prowadzenie wszelkich niezbędnych działań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
12. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
13. prowadzenie działań mających na celu profilaktykę uzależnień,
14. organizowanie szkoleń i kursów dla kadr trenerskich i instruktorskich.

§ 10

Działalność opisana w § 9 Statutu realizowana jest w formie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 11

Majątek Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. członków kandydatów,
2. członków zwyczajnych,
3. członków wspierających,
4. członków honorowych,
5. członków uczestników.

§ 13

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.
3. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.

§ 14

1. Członkiem kandydatem może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu w poczet członków Klubu.
2. Członek kandydat dysponuje prawami i obowiązkami takimi jak członek zwyczajny z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe oraz odbędzie staż kandydacki. Przyjęcie w poczet członków nastąpi na wniosek Zarządu Klubu.
4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 15

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu,
6) nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu,
4) dbania o dobre imię i mienie Klubu.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoć finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu, zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 17

1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
4. Członkami uczestnikami mogą być małoletni – za zgodą przedstawicieli ustawowych na podstawie pisemnej deklaracji i przyjęci przez Zarząd. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

§ 18

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1. dobrowolną rezygnację z przynależności do Klubu, zgłoszone na piśmie do Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Klubu,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat – dotyczy członków kandydatów, zwyczajnych, uczestników i wspierających,
4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu – dotyczy członków kandydatów, zwyczajnych, uczestników i wspierających,
5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV - Trójpodział władzy Klubu

Władze Klubu

§ 19

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2. Zarząd Klubu zwany dalej Zarządem,
3.Komisja Rewizyjna.

§ 20

Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 21

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Klubu, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zebranie Członków Klubu

§ 22

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) Z własnej inicjatywy,
2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. ustalenie kierunków i programu działania Klubu,
2. uchwalanie statutu i jego zmian,
3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Klubu,
8. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

Zarząd Klubu

§ 24

1. Zarząd składa się z 3 – 7 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z celami statutowymi,
2. uchwalanie projektów planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
4. ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Klubu i ich zatrudnianie,
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
7. zwoływanie Walnego Zebrania,
8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków kandydatów, zwyczajnych, uczestników i wspierających,
9. rozpatrywanie sporów pomiędzy pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu
10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich,
12. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
13. powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych, komisji i zespołów problemowych,
14. ustalanie wysokości składek członkowskich i innych składek związanych z działalnością Klubu,
15. zawieranie umów o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz podejmowanie decyzji o byciu członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii,
16. uchwalanie regulaminu Biuro Klubu,
17. podejmowanie decyzji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, określania odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 26

Powołując sekcję sportową (komisję, zespół problemowy) Zarząd powołuje jej kierownika i może uchwalić regulamin działania.

§ 27

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Klubu i jego kierownika (dyrektora).
2. Kierownik (dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§ 31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu, ani być pracownikami Klubu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział V - Majątek Klubu i gospodarka finansowa

§ 32

1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
1) składki członkowskie i inne składki,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej i zbiórki publiczne,
3) wpływy z działalności statutowej Klubu, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4) dochody z majątku Klubu i z działalności gospodarczej,
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych.

§ 33

Do reprezentacji w imieniu Klubu uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI - Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 34

1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie powołuje Likwidatora, który przeprowadzi likwidację Klubu. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Klubu, po wypełnieniu jego zobowiązań.