S4BF

S4BF project logotype


Sailing For Better Future – S4BF
Żeglowanie dla lepszej przyszłości

 

 


PL

Żeglarstwo to jeden z najpiękniejszych i jednocześnie najbardziej wymagających sportów. Uczy odpowiedzialności, samodyscypliny, pokory wobec natury oraz umiejętności przewidywania, szybkiego reagowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. U młodych ludzi kształtuje charakter i siłę ducha. Dlatego zachęcam dzieci i młodzież do żeglowania i przeżycia wspaniałej przygody.
Złapcie wiatr w żagle na wodzie i w życiu”.

Mateusz Kusznierewicz
(dwukrotny mistrz olimpijski)

Projekt  “Sailing For Better Future” – „Żeglowanie dla lepszej przyszłości” promuje edukację w sporcie i poprzez sport, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności, oraz współpracę i fair play w sporcie wyczynowym.

S4BF to program partnerski dla organizacji i klubów żeglarskich nastawiony na wychowanie dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat. W projekcie uczestniczą młodzi żeglarze pływający na takich łodziach jak Optimist, Laser, Cadet, 420, O’pen Skiff, Europe itp. oraz kadra trenerska. Naszym celem jest pokazanie młodzieży żeglarstwa jako narzędzia do zdobywania niesamowitych umiejętności na całe życie oraz budowania przyszłych sukcesów i szczęścia.

Partnerzy projektu:

 • Klub Żeglarski Horn Kraków, Polska
 • Sport Algés e Dafundo, Portugalia
 • MOVE to Be You, Austria 
 • Ankara Sailing Club, Turcja
 • Nautilus Polisportiva Nautica a.s.d.,  Włochy
 • Universidad Internacional Isabel I de Castilla SAU, Hiszpania

Połączymy najlepsze praktyki i doświadczenia żeglarskiej kadry trenerskiej z Europy i stworzymy European Sailing Program (europejski program żeglarski) skoncentrowany na rozwoju umiejętności potrzebnych na całe życie poprzez trening żeglarski, który idzie w parze z umiejętnościami technicznymi i fizycznymi oraz pomaga wzmocnić siłę psychiczną. Pokażemy nowe oblicze żeglarstwa sportowego jako narzędzia współpracy, zrozumienia i partnerstwa między rywalizującymi na co dzień klubami.

Zajmiemy się umiejętnościami, których młodzież ma okazję nauczyć się podczas szkolenia żeglarskiego takimi jak: 

 • Kreatywność
 • Rozwiązywanie problemów,
 • Pewność siebie,
 • Praca zespołowa
 • Empatia,
 • Umiejętności komunikacyjne,
 • Determinacja,
 • Niezależność,
 • Automotywacja

i inne umiejętności, które zostaną z nimi na całe życie.

Angażując organizacje spoza świata żeglarskiego, chcemy rozszerzyć zakres projektu i wprowadzać innowacje poprzez stworzenie nowego narzędzia do szkolenia: Aplikację mobilną S4BF dla trenerów i zawodników. Narzędzie ułatwi komunikację, szkolenie i monitorowanie postępów nauki na treningach żeglarskich.

Zajrzyj na stronę projektu: http://s4bf.eu/

 

EN

„Sailing is one of the most beautiful and at the same time most demanding sports. It teaches responsibility, self-discipline, humility towards nature and the ability to anticipate, react quickly and cope with difficult situations. It shapes character and strength of spirit in young people. This is why I encourage children and young people to go sailing and experience a great adventure.
Catch the wind in your sails on the water and in life”.

Mateusz Kusznierewicz
(two-time Olympic champion)

Sailing For Better Future project promotes education in and through sport, with a particular focus on skills development, and cooperation and fair play in competitive sport.

S4BF is a partnership programme for sailing organisations and clubs focused on education for young people aged 13 – 18. The project involves young sailors sailing boats such as Optimist, Laser, Cadet, 420, O’pen Skiff, Europe etc. and coaching staff. Our aim is to expose young people to sailing as a tool to gain amazing skills for life and build future success and happiness.

Project partners:

 1. Horn Sailing Club Krakow, Poland
 2. Sport Algés e Dafundo, Portugal
 3. MOVE to Be You, Austria
 4. Ankara Sailing Club, Turkey
 5. Nautilus Polisportiva Nautica a.s.d., Italy
 6. Universidad Internacional Isabel I de Castilla SAU, Spain.

We will combine the best practices and experiences of sailing coaches from Europe and create a European Sailing Programme focused on developing lifelong skills through sailing training that goes hand in hand with technical and physical skills and helps to strengthen mental strength. We will show the new face of sport sailing as a tool for cooperation, understanding and partnership between competing clubs on a daily basis.

We will address the skills that young people have the opportunity to learn during sailing training such as:

 • Creativity
 • Problem solving,
 • Self-confidence,
 • Teamwork
 • Empathy,
 • Communication skills,
 • Determination,
 • Independence,
 • Self-motivation

… and other skills that will stay with them for life.

By involving organisations outside the sailing world, we want to expand the scope of the project and innovate by creating a new training tool: The S4BF mobile app for coaches and athletes. The tool will make it easier to communicate, train and monitor the progress of learning at sailing training sessions.

Take a look at the project website: http://s4bf.eu/