STMH

 

 


StressLess: Edukacja Poprzez Sport dla zarządzania stresem i mindfulness

StressLess: Education Through Sport for stress management and mindfulness
(English version below)

 

PL 

Projekt StressLess będzie wykorzystywał metodologie edukacji przez sport do zarządzania stresem i uważności, aby przyczynić się do bardziej aktywnego i zintegrowanego społeczeństwa. Wybrany temat ma kluczowe znaczenie dla społecznego, ekonomicznego, zawodowego i osobistego dobrostanu i sukcesu ludzi.

Grupa docelowa coachów / trenerów / wychowawców / osób pracujących z młodzieżą, a także my sami pilnie potrzebujemy rozwijania swoich umiejętności i wymiany dobrych praktyk z międzynarodowymi kolegami w zakresie metod opartych na sporcie w zakresie zarządzania stresem i kryzysami, zapobiegania lękowi i wypaleniu.

Wynikiem jest zbiór filmów przedstawiających działania partnerów w zakresie radzenia sobie ze stresem i uważności. Zostało utworzonych 30 krótkich filmów przedstawiających praktyki sportowe i aktywność fizyczną służące kształtowaniu zdrowych nawyków. Dodatkowo wszystkie ćwiczenia zostały zebrane w podręczniku. 

Stworzone materiały, dokumenty i media są ogólnodostępne na:

Dane będą udostępniane za pośrednictwem systemu otwartego dostępu, tak aby profesjonaliści, partnerzy i społeczność mieli dostęp do materiałów i wykorzystywali je w swojej pracy. 

 

EN

StressLess: Education Through Sport for stress management and mindfulness

The StressLess project will use education through sport methodologies for stress management and mindfulness to contribute to a more active and inclusive society. The chosen topic is crucial for people’s social, economic, professional and personal well-being and success.

The target group of coaches/trainers/educators/youth workers, as well as ourselves, urgently need to develop their skills and exchange good practices with international colleagues on sport-based methods for stress and crisis management, anxiety and burnout prevention.

The result is a collection of videos depicting partners’ activities in stress management and mindfulness. Thirty short films were created depicting sport and physical activity practices for developing healthy habits. In addition, all exercises have been compiled into a manual.

The materials, documents and media created are publicly available on:

Data will be shared via an open access system so that professionals, partners and the community can access and use the material in their work.