Regulamin

Regulamin kursów na stopnie i licencje motorowodne
organizowanych przez Klub Żeglarski HORN Kraków

Część I
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kursu na stopnie i licencje motorowodne jest Klub Żeglarski HORN Kraków zwany dalej Klubem.
 2. Przełożonym wszystkich uczestników kursu oraz instruktorów jest wyznaczony przez Zarząd Klubu – Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego, w dalszej części Regulaminu zwany KWŻ.
 3. W przypadku nieobecności KWŻ na zajęciach funkcję KWŻ pełni wyznaczony przez niego lub Zarząd Klubu instruktor.
 4. Szkolenie odbywa się na jachtach motorowych zgodnie z wymogami programu szkolenia PZMiNW.
 5. Kurs obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Część II
Warunki uczestnictwa w kursie:

 1. Wpłacenie kwoty określonej przez Zarząd Klubu należnej za dany rodzaj kursu do kasy Klubu lub na rachunek bankowy Klubu. Zadatek w wysokości 300 zł  w terminie do 5 dni od wysłania zgłoszenia elektronicznego oraz pozostałą część kwoty najpóźniej w dniu rozpoczęcia wybranej edycji kursu. Cennik kursów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Zapoznanie się uczestnika z Regulaminem Kursu na stopień Sternika Motorowodnego i podpisanie deklaracji o jego akceptacji i zobowiązaniu do przestrzegania. W przypadku osoby niepełnoletniej deklarację podpisuje dodatkowo opiekun prawny w obecności członka Zarządu lub pracownika Klubu.
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej – dostarczenie do KWŻ pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w kursie  (podpis stwierdzony jak w punkcie 2).
 4. Dostarczenie do KWŻ zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania żeglarstwa.
 5. Zgłoszenie do KWŻ ewentualnych istotnych informacji o przyjmowanych lekach czy schorzeniach (nie ujętych w zaświadczeniu lekarskim), mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zwłaszcza w czasie zajęć praktycznych.
 6. Zgłoszenie przez uczestnika umiejętności pływania bądź jej braku na deklaracji
  o akceptacji Regulaminu kursu.

Część III
Zasady uczestnictwa w kursie:

 1. Klub zobowiązuje się do przeszkolenia uczestników kursu na stopień Żeglarza Jachtowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wiedzy i umiejętności wymaganych na stopień żeglarza jachtowego.
 2. Do zrealizowania zadania z pkt. 1 Klub zapewnia;
  1. przeprowadzenie wymaganej przepisami liczby godzin zajęć teoretycznych
   z poszczególnych dziedzin wiedzy żeglarskiej,
  2. przeprowadzenie wymaganej przepisami liczby godzin zajęć praktycznych na jachtach,
  3. odpowiednio przygotowaną i posiadającą stosowne uprawnienia kadrę instruktorską,
  4. odpowiednio przygotowaną salę wykładową,
  5. odpowiedni sprzęt do zajęć praktycznych – jachty żaglowe spełniające wymagania przepisów szkoleniowych, będące w odpowiednim stanie technicznym,
  6. materiały szkoleniowe.
 3. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury oraz etyki i etykiety żeglarskiej.
 4. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych
  i praktycznych. Udział w zajęciach stanowi podstawę do wystawienia przez KWŻ zaświadczenia o odbyciu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego i dopuszczenia do egzaminu.
 5. Uczestnik kursu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zaleceń i instrukcji udzielanych przez KWŻ lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 6. Uczestnicy kursu zobowiązani są nosić kamizelkę ratunkową podczas zajęć praktycznych na jachtach, w każdych warunkach pogodowych.
 7. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu, na których odbywa się szkolenie.
 8. Surowo zabronione jest spożywanie lub znajdowanie się pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych podobnie działających środków w trakcie zajęć szkoleniowych.
 9. Uczestnik kursu dojeżdża na zajęcia teoretyczne i praktyczne we własnym zakresie i na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność.
 10. Zajęcia teoretyczne i praktyczne trwają od momentu ogłoszenia początku zajęć przez prowadzącego je KWŻ lub instruktora do chwili ogłoszenia końca zajęć przez KWŻ lub instruktora prowadzącego.
 11. W przypadku niebezpiecznych warunków pogodowych KWŻ może danego dnia odwołać zajęcia praktyczne.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone w czasie trwania zajęć mienie uczestnika kursu.
 13. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed Klubem za wszelkie szkody wynikłe na skutek  niestosowania się do poleceń KWŻ lub instruktora prowadzącego szkolenie (celowe działanie, zaniedbanie, ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. Szkody powinny zostać naprawione w wyznaczonym terminie.

Część IV
Miejsce i harmonogram zajęć

 1. Zajęcia teoretyczne obywają się w siedzibie Klubu w Krakowie przy ul. Koziej 22.
 2. Zajęcia praktyczne odbywają się na zalewie Bagry Wielkie.
 3. Szczegółowy harmonogram poszczególnych kursów w aktualnym sezonie opublikowany jest w odrębnym dokumencie.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć teoretycznych i praktycznych oraz do zmiany terminu zakończenia kursu, o czym odpowiednio wcześnie powiadomi uczestników kursu.

Część V
Bezpieczeństwo w czasie zajęć szkoleniowych

Klub zapewnia:

 1. Wymagane przepisami środki ratunkowe w czasie zajęć praktycznych.
 2. Ubezpieczenie NW dla uczestników kursu.
 3. Ubezpieczenie OC jachtów.
 4. Ubezpieczenie OC instruktorów.
 5. Klub nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników kursu poza czasem zajęć szkoleniowych, w tym w czasie dojazdu na zajęcia i powrotu z zajęć.

Część VI
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku uporczywego lub rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika kursu, Zarząd Klubu na wniosek KWŻ lub instruktora ma prawo usunąć dyscyplinarnie takiego kursanta z listy uczestników kursu.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, w czasie jego trwania, Klub nie ma obowiązku zwrotu uczestnikowi kwoty wpłaconej z tytułu opłaty za kurs.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od Klubu (np. niewystarczająca ilość chętnych). W takiej sytuacji Klub gwarantuje pełny zwrot wpłaty.

Kraków, dn. 2 stycznia 2015 r.

Prezes KŻ HORN Kraków
Józefa Ogrodnik