Water Buddies

Water buddies – aktywna edukacja na świeżym powietrzu

Water buddies – active outdoor education
(English version below)

PL

3 kluby żeglarskie z Polski, Włoch i Cypru we współpracy z lokalnymi szkołami przez 16 miesięcy będą wspólnie tworzyć „zajęcia na wodzie”, które wzbogacą edukację szkolną o ciekawe zajęcia na świeżym powietrzu. Przedmioty, na które będzie oddziaływał projekt to:

 • wychowanie fizyczne,
 • zajęcia przyrodnicze,
 • zajęcia ogólne etapu edukacji wczesnoszkolnej wzmacniające umiejętności miękkie.

Partnerzy projektu:

 • Klub Żeglarski HORN Kraków, Polska
 • 3on3, Cyprus
 • Nautilus Polisportiva Nautica,  Włochy

Według wywiadów z nauczycielami szkół w krajach partnerskich (5 szkoł  w każdym kraju), nauczyciele stale poszukują zajęć na świeżym powietrzu dla swoich uczniów w celu nauki nowych umiejętności oraz integracji. Równocześnie chcą czuć się bezpiecznie zabierając dzieci na zewnątrz. Dodatkowym wyzwaniem są oczywiście warunki pogodowe oraz odległość szkoły od otwartych przestrzeni czy zbiorników wodnych. Nasz projekt ma na celu stworzenie materiałów, które będą wsparciem dla nauczycieli i równocześnie będa odpowiadać ich zróżnicowanym potrzebom.

Rezultatami projektu będzie zbiór 20 filmów z aktywnościami oraz broszura dla nauczycieli z około 30 pomysłami aktywności związanych z wodą, które można przeprowadzić z klasą na poziomie edukacji wczesnoszkolnej – uczniowie 7-10 lat.

Działania mają na celu:

 • promowanie aktywnego stylu życia,
 • stworzenie związku dzieci z wodą i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa,
 • promowanie sportów wodnych w codziennych zajęciach edukacyjnych,
 • uczenie ekologii i dbałości o zasoby wodne,
 • zwrócenie uwagi na używanie plastiku i oczyszczanie naszych zasobów wodnych,
 • ratowanie fauny i flory wodnej;
 • przekazanie nauczycielom atrakcyjnych form zajęć wczesnoszkolnych.

Zapoznaj się z naszymi rezultatami!

Water Buddies KSIĄŻECZKA AKTYWNOŚCI:  Kreatywne wykorzystanie sportów wodnych w edukacji wczesnoszkolnej.
(materiały są przygotowane w 4 wersjach językowych)

                polski                                 angielski                                grecki (Cypr)                                  włoski

 

 

 

 

 

 

   Materiały pomocnicze                         Water Buddies KOLEKCJA FILMÓW – YouTube
       

 

 

 

 

 

 

ENG

Water buddies – active outdoor education

3 sailing clubs from Poland, Italy and Cyprus in cooperation with local schools, will work together for 16 months to create 'water activities’ that will enrich school education with interesting outdoor activities. The subjects the project will impact are:

 • physical education,
 • natural science classes,
 • general classes of the early childhood education stage strengthening soft skills.

Project partners:

 • Sailing Club HORN Krakow, Poland
 • 3on3, Cyprus
 • Nautilus Polisportiva Nautica, Italy

According to interviews with teachers from schools in the partner countries (5 schools in each country), teachers are constantly looking for outdoor activities for their students to learn new skills and integrate. At the same time, they want to feel safe taking their children outside. An additional challenge is of course the weather conditions and the distance of the school from open spaces or bodies of water. Our project aims to create materials that will support teachers and at the same time meet their diverse needs.

The results of the project will be a collection of 20 activity videos and a brochure for teachers with about 30 water-related activity ideas that can be carried out with the class at early childhood education level – pupils 7-10 years old.

The activities aim to:

 • promote an active lifestyle,
 • creating a connection between children and water and making them feel safe,
 • promoting water sports in daily learning activities,
 • teaching ecology and care for water resources,
 • drawing attention to the use of plastic and cleaning up our water resources,
 • saving aquatic fauna and flora;
 • providing teachers with attractive forms of early childhood activities.

Water Buddies ACTIVITY BOOKLET: Creative use of water sports in early school education

        POL                                           ENG                                          CYP (GRE)                                    IT

 

 

 

 

 

 

   Supporting materials                          Water Buddies VIDEO COLLECTION – YouTube