W.E.Y.A.T – WomEmpowerment via Yoga, AcroYoga and Tai Chi

 

PL

Problem stresu i depresji dotyka wiele kobiet, zwłaszcza tych, które mają ograniczone możliwości. „WomEmpowerment via Yoga, AcroYoga and Tai Chi” ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet, aby rozwijały spokój, równowagę i spokój umysłu poprzez samoświadomość i dbanie o siebie, aby wzmocnić edukację umiejętności poprzez sport, budowanie odporności, komunikacji, zaufania, samoświadomości i podkreślenie znaczenia zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez serię przewodników wideo na temat jogi, acro jogi i tai chi.

Projekt ten został opracowany przez kilku partnerów z Austrii, Polski, Turcji i Czech: współpracując w różnych krajach i kulturach, dążymy do stworzenia sieci kobiet, które mogą się wzajemnie wspierać i wzmacniać, promując integrację i rozwój społeczności.

Projekt WEYAT skierowany jest do młodych kobiet i matek w wieku 21 lat i starszych, które zmagają się z depresją i lękiem. Poprzez metody samoleczenia i samowzmocnienia z wykorzystaniem jogi, AcroYogi i Tai Chi, staramy się promować odporność, radzenie sobie ze stresem i uważność.

W trakcie 2-letniego projektu zapewnimy:

  • Dostęp do 6 bezpłatnych zajęć w każdym kraju dla minimum 50 kobiet ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
  • Stworzenie 15 krótkich filmów i wskazówek dotyczących praktyk jogi, acro jogi i tai chi w celu promowania samowystarczalności, uzdrawiania, zaufania i redukcji stresu, dostępnych na kanale MOVE to Be You YouTube, który można kliknąć poniżej.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091763372967
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/weyat_eu/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUWJ1y8j4k7cNBVVBiXu-khqPH5XADpqZ

EN

The issue of stress and depression affects many women, especially those who face limited opportunities. “WomEmpowerment via Yoga, AcroYoga and Tai Chi” seeks to empower women to develop stillness, balance, and peace of mind through self-awareness and self-care, to enhance skills education through sport, building resilience, communication, trust, self-awareness and highlight the importance of physical and mental health through series of video-guides on Yoga, AcroYoga and Tai Chi.

This project has been developed by several partners from Austria, Poland, Turkey and Czech Republic: by collaborating across different countries and cultures, we aim to create a network of women who can support and empower each other, promoting inclusion and community development.

WEYAT project targets young women and mothers aged 21 and above who are struggling with depression and anxiety. Through self-healing and self-empowerment methods using Yoga, AcroYoga, and Tai Chi, we seek to promote resilience, stress management, and mindfulness.

Throughout the 2 years project, we will provide:

  • Access to 6 free classes in each country for a minimum of 50 women from disadvantaged backgrounds
  • Create 15 short videos and guidelines for Yoga, AcroYoga, and Tai Chi practices to promote self- empowerment, healing, trust, and stress reduction available on the MOVE to Be You YouTube channel that you can click here below.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091763372967
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/weyat_eu/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUWJ1y8j4k7cNBVVBiXu-khqPH5XADpqZ