Wind60+

wind60+ project logotype

co-funded by the EU

 

 

 

Wind60+ Z wiatrem w siwych włosach – promocja aktywnego życia po 60-tce

Wind60+ With the wind in your grey hair – promoting active living after 60
(English version below)

PL

“Z wiatrem w siwych włosach” to mały projekt współpracy, który łączy siły 6 organizacji sportów wodnych w 6 krajach na 18 miesięcy. Konsorcjum klubów będzie pracować nad aktywizacją seniorów (powyżej 60 roku życia) poprzez żeglarstwo i inne działania (nie tylko sportowe) w klubach. 

Partnerzy projektu:

 • HORN Kraków, Polska
 • 3on3, Cyprus
 • Sport Alg s e Dafundo, Portugalia
 • Ankara Sailing Club, Turcja
 • Nautilus Polisportiva Nautica,  Włochy
 • MOVE to Be You, Austria

Główną częścią projektu będzie Wizyta Studyjna w HORN Kraków i praca z klubowym Centrum Aktywności Seniorów „Żeglarz”, aby zobaczyć jak działają i wpływają na życie lokalnych seniorów, a także wypróbować pomysły klubów partnerskich. Materiały z projektu (około 15 stron broszury i 20 krótkich filmów) pomogą innym klubom żeglarskim oraz innym ogranizjacjom zajmującymi się sportami wodnymi w otwieraniu działalności senioralnej i motywowaniu lokalnych gmin do prowadzenia podobnych programów jak w Krakowie.

Wiele osób może zapytać: „Czy jestem za stary na żeglarstwo?”.
Żeglarstwo to aktywność, którą może cieszyć się każdy, bez względu na wiek. Nigdy nie jest też za późno na naukę. Starsze osoby nie powinny być zniechęcone do żeglowania, ponieważ jest to świetne ćwiczenie dla seniorów. Z wiekiem ludzie stają się mniej mobilni i nie są w stanie spacerować tak daleko lub wykonywać tak dużo ćwiczeń jak kiedyś. Jednak wszechstronność żeglarstwa jest taka, że nie trzeba przemieszać się za wiele, ponieważ większość czasu siedzi się w kokpicie jachtu. Zdecydowanie jest to atrakcyjniejsza forma spędzania wolnego czasu niż siedzenie na kanapie.

Priorytety, którymi kieruje się projekt to:

 1. Włączenie i różnorodność we wszystkich dziedzinach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – aktywizacja i integracja seniorów w działaniach sportowych
 2. Promowanie programu Erasmus+ wśród wszystkich obywateli i pokoleń – promowanie programu Erasmus i współpracy międzynarodowej dla seniorów – pokazanie, że program nie jest tylko dla studentów – ale jest w nim miejsce dla wszystkich grup i grup wiekowych.
 3. Podnoszenie kompetencji edukatorów i innych pracowników edukacji dorosłych – uczenie trenerów sportowych i edukatorów dorosłych, jak mogą pracować z seniorami i aktywizować ich, wyciągać z domu i dawać aktywne i celowe życie

ZBIÓR AKTYWNOŚCI: Wind60+ Z wiatrem w siwych włosach 
(materiały są przygotowane w 7 wersjach językowych)

                polski                                angielski                      niemiecki (Austria)                 portugalski
     

              włoski                               grecki(Cypr)                        turecki                   Materiały pomocnicze (do druku) 
        

                          Materiały pomocnicze                                                       Wind60+ INSPIRUJĄCE FILMY
                              (do prezentowania)                                                                      YouTube.com
                 

 

 

EN

Wind60+ With the wind in your grey hair – promoting active living after 60

„With the wind in your grey hair” is a small collaborative project that brings together the strengths of 6 water sports organisations in 6 countries for 18 months. The consortium of clubs will work on activating seniors (over 60) through sailing and other activities (not only sports) in the clubs.

Project partners:

 • HORN Krakow, Poland
 • 3on3, Cyprus
 • Sport Alg s e Dafundo, Portugal
 • Ankara Sailing Club, Turkey
 • Nautilus Polisportiva Nautica, Italy
 • MOVE to Be You, Austria

The main part of the project will be a Study Visit to HORN Krakow and working with the club’s 'Sailor’ Senior Activity Centre to see how they operate and influence the lives of local seniors, as well as trying out ideas from partner clubs. The materials from the project (about 15 pages of brochure and 20 short films) will help other sailing clubs and other water sports organisations to open senior activities and motivate local municipalities to run similar programmes as in Krakow.

Many people may ask: „Am I too old for sailing?”.
Sailing is an activity that can be enjoyed by anyone, regardless of age. It is also never too late to learn. Older people should not be discouraged from sailing as it is great exercise for seniors. As people get older, they become less mobile and are not able to walk as far or do as much exercise as they used to. However, the versatility of sailing is that you don’t have to shuffle around too much as you sit in the cockpit of the yacht most of the time. This is definitely a more attractive leisure activity than sitting on the sofa.

The priorities guiding the project are:

 1. Inclusion and diversity in all areas of education, training, youth and sport – activation and integration of seniors in sporting activities
 2. Promoting Erasmus+ among all citizens and generations – promoting Erasmus and international cooperation for seniors – showing that the programme is not just for students – but there is room for all groups and age groups.
 3. Improving the competences of educators and other adult education staff – teaching sports coaches and adult educators how they can work with seniors and get them active, get them out of the house and give them an active and purposeful life.

 

ACTIVITY BOOKLET: Wind60+ With the wind in grey hair
(materials are prepared in 7 language versions)

                POL                                      ENG                                  AUT                                POR
     

                ITA                                      CYP                                    TUR                      Supplementary material (to print) 
        

                         Supplementary material                                             Wind60+ INSPIRATIONAL VIDEO COLLECTION
                                    (to present)                                                                                  YouTube.com