Tym razem wspólnie z Krakowskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim zapraszamy osoby, które czują w sercu chęć podzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi. Startujemy z kursami Nauczyciela Żeglowania PZŻ oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

Część teoretyczna kursów odbędzie się w terminie 10.02 – 31.03.2022. Spotykamy się w czwartki od godziny 1730-2030.

Praktyczne zajęcia przeprowadzimy w kwietniu oraz maju 2022 ich harmonogram ustalimy z uczestnikami pod koniec zajęć teoretycznych.

Część teoretyczna zajmie nam ok. 20 godzin, na praktykę przeznaczamy ok 40 godzin.

 

NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA PZŻ

>>ZAPISY

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończone 18 lat,

– posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

– posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego,

– zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,

– posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

UPRAWNIENIA:

Nauczyciel żeglowania jest uprawniony do:

– praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie – pod nadzorem KWŻ,

– samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej,

– prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

PROGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH:

-Teoria nauczania

-Rola i zadania nauczyciela

-Formy i metody nauczania

-Prowadzenie zajęć w żeglarstwie powszechnym

-Przepisy państwowe i związkowe PZŻ

-Zagadnienia ogólno-żeglarskie

-Teoria żeglowania

-Manewrowanie jachtem żaglowym

-Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym

-Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych

-Bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym

>>ZAPISY

 PYTANIA? Zadzwoń do nas 726 467 675

 

 INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ

>>ZAPISY

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończenie 24 lat,

– posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej roku posiadanie stopnia Nauczyciela Żeglowania PZŻ,

– posiadanie stopnia co najmniej jachtowego sternika morskiego,

– posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego,

– posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum sześć kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

UPRAWNIENIA:

Instruktor żeglarstwa jest uprawniony do:

– organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,

– pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,

– potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,

– pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ,

– pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ.

PROGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH:

-Teoria nauczania

-Rola i zadania instruktora i KWŻ

-Formy i metody nauczania

-Organizacja zajęć w żeglarstwie powszechnym

-Przepisy państwowe i związkowe PZŻ

-Zagadnienia ogólno-żeglarskie

-Teoria żeglowania

-Teoria manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku

-Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym

-Metodyka szkolenia w żeglarstwie powszechnym

-Bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym

-Ocenianie i egzaminowanie

>>ZAPISY

 PYTANIA? Zadzwoń do nas 726 467 675